MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

SANAYİ İŞLEMLERİ


Kapasite Raporu Başvuru Formu

Kapasite Raporunun Tanımı

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile TOBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenen,  onay tarihinden itibaren 2 yıla kadar geçerlilik süresi olan belgedir.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. 

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

•    Yatırım Teşvik Belgesi,
•    Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•    Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
•    Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
•    Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
•    Resmi ve özel ihalelerde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
•    Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
•    Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
•    İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
•    Vergi incelemelerinde,
•    Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

•    Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan,
•    Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
•    Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan, 
•    Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler başvurabilir.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Biriminden veya  www.mtso.org.tr  Internet adresinden temin edilen kapasite raporu başvuru formu ile söz konusu formda istenen evraklar ile birlikte Odamız Sanayi Birimi ne başvurulur.


Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?
 
Başvuru formu ekinde aşağıda yazılı belgeleri de odaya iletiniz.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza
sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,  Vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ,

(2) İş yeri durumu;
•    Mal sahibi ise tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için
      tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
•    Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri (ıslak imzalı ve kaşeli kira sözleşmesi görülmek kaydıyla fotokopisi, tarafların imza sirküleri/imza beyannameleri)

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi ve tahakkuk makbuzları (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri

(4)  Vergi Levhası fotokopisi,

(5) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(6) Makine İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(7) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi (Asılları görülmek kaydıyla fotokopisi)

Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

(8) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(9) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,

Kapasite Raporu Ücreti:

Lütfen ödeme dekontlarını [email protected] mail email  ile tarafımıza iletmeniz rica olunur.

Açıklama kısmına firma adı ve kapasite rapor ücreti şeklinde belirtilmelidir. 

 

1) TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ HESAP NUMARASI: 3750 TL

 TR 3500 0460 0153 8880 0006 9072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞBS. / ANKARA

 TR 2100 0150 0158 0072 9358 6413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ / ANKARA

 TR 1400 0120 0131 1000 1600 0038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİC. ŞBS./ANKARA

 TR 1000 0640 0000 1420 1078 5529 T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ / ANKARA

 TR 0200 0100 0760 0599 4350 5032 ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ / ANKARA

 

2) MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI  ( Bir eksperli  2900 TL )

                                                                        ( İki  eksperli  3800TL )

 TR 3600 0640 0000 1660 7000 0029 İŞ BANKASI URAYŞUBESİ / Mersin

(Bu tutarı oda veznesine de yatırabilirsiniz.)


Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

•    Süre bitimi,
•    Adres değişikliği,
•    Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

İşyerinin başka bir adrese taşınması durumunda, firmanın yeni bir başvuru yaparak kapasite raporunu yeniletmesi gerekir.
Merkez kaydı olan bir firmanın, merkezini başka yere taşıması ve mevcut işyeri adresinde yeni şube açması halinde veya şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması ve bu hususun ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde, mevcut kapasite raporu iptal edilir. Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir. 

•    Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
•    İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
•    Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca tesbiti),
•    Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
•    Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir şehire nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
•    Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
•    Geçerlilik süresinin dolması.

Sıkça Sorulan Sorular

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?
İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Firmaların taşınma nedeniyle adres değişikliği yaptığı durumlarda kapasite raporu ilgili Oda tarafından iptal edilir ve firmanın yeni rapor alması için yönlendirilir. 

Nevi ve unvan değişikliğinde yapıldığında  kapasite raporunda ne şekilde işlem yapılmalıdır?
İlgili değişiklik dilekçesi odaya bildirilir, yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır.

Kapasite raporuna makine-teçhizat ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite Hesabına herhangi bir şekilde etkisi olmayan makine tesisatın ilavesi, yazılı talep dilekçesi ile müracaat edildikten sonra eksper heyetinin işyerinde yapacağı incelemeye neticesinde TOBB’a onaya sunulur. Aksi halde raporun yeniden tanzim edilmesi gerekir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite Raporunun yenilenmesi için başvuru yapılmalıdır.

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?
Yenilemelerde daha önce başvuru yapılmamış gibi başvuru formunun ve ekindeki belgelerin güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Tesiste;  makine ve teçhizatın kurulu olması gerekir mi?
Makine ve Teçhizatın Kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekmektedir.

 


01.08.2017 tarihinde yayınlandı

İş Makinası Tescili İçin Başvuru Dilekçesi

İş Makinasının Tanımı:

İş makinesi : Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları ifade eder.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İkinci El İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi Ücreti:

Lütfen ödeme dekontlarını  [email protected] mail email  ile tarafımızailetmeniz rica olunur.

Açıklama kısmına firma adı ve yerlimalı belgesi ücreti şeklinde belirtilmelidir.

 

 1) TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ HESAP NUMARASI: 900 TL

TR 3500 0460 0153 8880 0006 9072AKBANK BAKANLIKLAR ŞBS / ANKARA

TR 2100 0150 0158 0072 9358 6413VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ / ANKARA

TR 1400 01200131 1000 1600 0038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS./ANKARA

TR 1000 0640 0000 1420 1078 5529T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ / ANKARA

TR 0200 0100 0760 0599 4350 5032ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ / ANKARA

 

 2) MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI  ( 2050 TL)

TR 3600 0640 0000 1660 7000 0029 İŞBANKASI URAY ŞUBESİ / Mersin

(Bu tutarı oda veznesine deyatırabilirsiniz.)

 

 Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLGİLİ DOSYALAR
1-) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.pdf
2-) Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname.pdf
3-) Yerli malı belgesi için mali verileri inceleme izni.pdf
4-) Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek3-A,Ek3-B,Ek3-C,Ek3-D)(4 sayfa).xls
5-)TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları.pdf

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı

01.08.2017 tarihinde yayınlandı


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER