MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2024 - Belge ve Hizmet Karşılığı Ücretler

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2024 YILI BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER TARİFESİ


1

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri onay ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

TOBB tarafından, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe Şehadetnamesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenir. Mesai saatleri dışında yapılan onaylarda; üyeler için TOBB tarafından belirlenen ücretin iki katı, üye olmayanlar için dört katı ayrıca ek hizmet ücreti alınır.

2

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri boş belge satış ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

3

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şehadetnameleri (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.) kullanımını gösterir belge ücreti

: Her belge türü için 5 ad belgeye kadar maktuen 135 TL. Ayrıca 6.ve sonraki her bir belge için 5 TL eklenir. 

4

Rayiç fiyatı tespit ve onay ücreti

: Maktuen 65 TL

5

Numune vasıflarının onay ücreti

: Maktuen 1.000 TL

6

Bilirkişi ve eksper rapor ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

 

Gayrimenkul değerlemeye ilişkin bilirkişi eksper rapor ücreti

: Maktuen 1.000 TL

Diğer Bilirkişi ve eksper rapor ücreti 

: Maktuen 1.800 TL

7

Kapasite raporu ücreti, Kapasite Raporu yerine geçen Belge ücreti ile Makine Parkı Durumunu Gösterir belge ücreti

: Maktuen 2.000 TL

8

Fiili Tüketim belge ücreti

: Malın TL değeri üzerinden 2.700 TL’ den aşağı olmamak üzere binde beş.

9

Yerli Malı Belgesi, Türk Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik ile vb. sınai ve ticari mahiyette diğer her türlü belge ve bilgi ücreti

: Maktuen 1.150 TL

10

İş Makinesi tescil belgesi hizmet ücretleri

: Maktuen 1.700 TL

11

K Yetki belgesi işlemleri hizmet ücreti

: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB tarafından belirlenir.

12

K Yetki belgesi Taşıt Kartı hizmet ücreti 

13

Sigorta Acente Uygunluk Belgesi ve Sigorta Eksperleri Ruhsatı hizmet ücreti

: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenir.

14

Kimlik Kartı Ücreti

: Maktuen  170 TL

15

Mücbir sebep belge ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

: Maktuen 2.000 TL

16

Tarife tasdik ücreti

: Maktuen 600 TL

17

14, 20 yaprak Tır Karnesi ve A.T.A. Karnesi satış hizmet ücreti 

: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenir.

18

6 yaprak Tır Karnesi hizmet ücreti 

19

TIR+ Yaprağı hizmet ücreti 

20

Kayıp Tır Karne hizmet ücreti 

21

 A.T.A. Karnesi hizmet ücreti

22

Tır Sisteminden faydalanan firmalar için düzenlenen taahhütname, kabul talepnamesi, firma bilgi formu vb. hizmet ücreti (her sayfa için)

: Maktuen 50 TL

23

Tır Karne Kullanım Belge ücreti

: Maktuen 600 TL

24

Sayısal Takograf veri giriş hizmet ücreti (Her bir kart için)

: Maktuen   50 TL

25

Tır sistemine başvuru hizmet ücreti

: Maktuen 1.200 TL

26

Tır sistemindeki firmaların bilgi güncelleme hizmet ücreti (adres, ortak, yetkili, ünvan vb.)

: Maktuen 650 TL

27

Kefaletname, taahhütname ve diğer belgelerde imza sahiplerinin sicil durumlarını gösteren tasdik / şerh ücreti

: Maktuen   150 TL

28

Ticari seyahat (vize) belgesi

: Maktuen   150 TL

29

Yabancı dille düzenlenen belge ücretleri (Tercüme ücreti hariç)

 

Faaliyet Belgesi, Kayıt Sureti vb. matbu belgeler

: Maktuen   150 TL

Yabancı dille düzenlenen özel belge ücretleri 

: Maktuen 1.300 TL

30

İflas, konkordato ve ihaleden men'e ilişkin belge ücreti

: Maktuen 30 TL

31

Ticaret Sicil ve Üye Hizmetlerinden verilen belgeler ile diğer birimlerden verilen muhtelif belge ücreti (Tapu yetki, ortak ve yetkilileri gösteren vb. belgeler) (Oda seçimlerinde kullanılacak belgelerden ücret alınmaz)

: Maktuen  90 TL

32

Kayıt sureti, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Formu onayı/belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer suretler tasdik ücreti

: Maktuen 30TL


 

33

Üye Hizmetleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescili ile şahıs kayıtlarının terkin işlemlerinden dolayı hizmet ücreti alınmaz)

 

     a)      Şahıs Şirketleri

: Maktuen 350 TL

     b)      Sermaye Şirketleri

: Maktuen 750 TL

34

MERSİS sistemine veri giriş hizmet ücreti (şahıs şirketlerinin kayıt ve diğer işlemlerinden ücret alınmaz)

: Maktuen 650 TL

35

Üye tespit rapor ücreti, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilen belge ücreti

: Maktuen 450 TL

36

Şirket ve Kooperatiflerin ana sözleşme değişikliğine ilişkin tadil kararları ve tasarılarının incelenmesi hizmet ücreti

: Maktuen 800 TL   

37

Ticaret Sicili hizmet ücretleri 

 

     a)      Kuruluş Sözleşmesi İmza Hizmet Ücreti  (sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi, sözleşme tescili, defter tasdiki)

: Maktuen  2.000 TL

     b)      İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti (Kuruluş ve diğer işlemler her bir kişi için)

: Maktuen  600 TL

     c)      Ek Defter Tasdik Hizmet ücreti 500 sayfaya kadar

: Maktuen  600 TL

     d)      Ek Defter Tasdik Hizmet ücreti 1000 sayfaya kadar

: Maktuen  1.500 TL

     e)      Şirketlerin nevi değişikliği, işletme rehini birleşme ve bölünme işlemleri hizmet ücreti (Ticaret Sicil Harcından muaf işlemlerden)

: Maktuen  1.200 TL 

     f)      Şirketlerin ticaret sicil harcından muaf; sermaye artırımı, devir, ortak, yetkili , adres, süre vb. tescil işlemleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde resen yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescillerinden hizmet ücreti alınmaz)

: Maktuen  750 TL 

     g)      Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilecek hizmet ücreti (100 sayfaya kadar)

: Maktuen  750 TL, sonraki her sayfa için ayrıca 2 TL

38

Meslek Grupları üye liste ücreti (birden fazla meslek grubunun listesi istenmesi halinde her meslek grubu için ayrı ayrı ücret hesaplanır.)

 

     Üye Sayısı 1-400 arası

: Maktuen 350 TL

     Üye Sayısı 401-1000 arası

: Maktuen 500 TL

     Üye Sayısı 1001 den fazla

: Maktuen 850 TL

39

Odaca görevlendirilecek Bilirkişi – Eksper ücreti


 

: 900 TL

     a)      Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dahilinde)

     b)      Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dışında) 

: 1.600 TL 

     c)      Fiili Tüketim Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesi esnasında ihtiyaç olacak mali, hukuki vb. konularda görevlendirileceklerin günlük ücreti

: 1.200 TL

40

İthalat ve İhracat Rejimi Kararı kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata konu malların ekspertiz işlemleri

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına asgari ücretin %10 undan az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4 

I ) Oda Onay Ücreti 

     a)      Üyemiz olan firmalardan 

     b)      Üye olmayan firmalardan 

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına asgari ücretin %15 inden az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4 

Her bir fatura için Oda Onay Ücreti  toplamı brüt Asgari Ücretin iki katını geçemez.

II) Bilirkişi Eksper Ücreti (Her bir bilirkişi ve/veya eksper için ayrı ayrı)

 : Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına Asgari Ücretin % 10’u 

     a)      Üyemiz olan firmalardan 

     a)      Üyemiz olmayan firmalardan 

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına Asgari Ücretin % 20’si 

Her bir fatura için Bilirkişi Eksper toplamı brüt Asgari Ücreti geçemez.

41

Tahkim hizmetleri karşılığında alınacak ücretler

 

I ) Tahkim başvuru ücreti

:  Maktuen 3.500 TL

II ) Giderlerine mahsuben başvuru esnasında alınacak avans tutarı 

: 3.500 TL

III ) Hakem Ücretleri (Her bir hakem için ayrı alınır)

 

     a)      Dava  konusu tutar       1 – 50,000 TL arası

:  2.000 TL

     b)      Dava  konusu tutar 50,001 – 100,000 TL arası

:  2.700 TL

     c)      Dava  konusu tutar 100,001 – 500,000 TL arası

:  3.500 TL

     d)      Dava  konusu tutar 500,001 – 1,000,000 TL arası

: 5.000 TL

     e)      Dava  konusu tutar 1,000,001 TL ve üzeri

: 8.000 TL

42

Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi Hizmetleri

 

     a)      GTİP Belirleme

Maktuen: 1.000 TL

     b)      SIC Belirleme

Maktuen:  150 TL

     c)      Kota ( Vergi, Resmi Evraklar vb.) Bilgisi

Maktuen:  650 TL

     d)      Hedef Pazar Belirlenmesi için  Analiz

Maktuen: 3.000 TL

     e)      Hedef Pazarda Potansiyel Müşteri Analizi

Maktuen: 3.000 TL

     f)      Hedef Pazarda Kesin Müşteri Analizi

Maktuen: 3.000 TL

     g)      Hedef Pazarda Rakip Analizi

Maktuen: 3.000 TL

     ğ)      Potansiyel Müşteri Bilgisi

Maktuen: 70 TL

     h)      Kesin Müşteri Bilgisi

Maktuen: 120 TL

     ı)      Rakip Bilgisi

Maktuen: 120 TL

     i)      Açık İhale Bilgisi

Maktuen: 70 TL

     j)      İhale Sonuç Bilgisi

Maktuen: 200 TL

     k)      Müşteri Mali Durum Bilgisi

Bilgi temin güçlüğüne göre 700 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir. 

     l)      Hazır Rapor (Yayın) Bilgisi 

Bilgi temin güçlüğüne göre 700 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir. 

 

 

Tarifede tespit edilen nispî  ücretler ayrıca belirtilmemiş ise 2024 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (2024 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.

Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunursa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2024 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. …… 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER