MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hizmet Binası Dış Cephe Yenileme İşi


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hizmet Binası Dış Cephe Yenileme İşi

İHALE İLANI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE YENİLEME İŞİ 

1-İdarenin;

a) Adresi            : MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI (MTSO) Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi 4718 Sok. No:2 MTSO Hizmet Binası Kat:2  33070 Akdeniz / Mersin

b) Telefon ve faks numarası : 0 324 238 95 00 – 0 324 231 96 97

2-İhale konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı :   MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE YENİLEME YAPIM İŞİ’nin ilgili proje ve teknik şartnamelere uygun olarak anahtar teslim götürü bedel ihale usulü ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer        :    MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

c) İşe başlama tarihi        :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi         :   Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :   MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI (MTSO)’nın Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi 4718 Sok. No:2 MTSO Hizmet Binası Kat:2 33070 Akdeniz / Mersin adresindeki Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü, Satınalma Birimi

b) Tarihi ve saati                  :   06 Şubat 2019 - 12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi.

4.3. Vekil olarak teklif verilmişse teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname.

4.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen teklif mektubu.

4.5. İş artış ve eksilişlerinde kullanılmak üzere yüklenici birim fiyatları cetveli.

4.6. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen geçici teminat. İstekliler teklif alma şartnamesinin 12. Maddesi ne uygun olarak, 50.000,00 (ellibin) TL nakit teminatı işyeri adresindeki veznelere nakden ya da T.İş Bankası Uray Şubesi nezdindeki TR36 0006 4000 0016 6070 0000 29 IBAN nolu hesabına ödeme yapılabilecek ve ödemenin yapıldığına ilişkin belgenin bir kopyası teklif dosyasında İşverene ibraz edilecektir.

4.7. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Teklif alma şartnamesinin 11. Maddesine uygun, son onbeş (15) yıl içinde tamamlanan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 75’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Kamuya yapılmış işlerde, idarece düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektöre tek bir sözleşme kapsamında yapılmış işlerde işe, işe ait sözleşme ve SMMM veya Yeminli Mali Müşavirce aslının aynı olarak kaşelenmiş faturalar iş deneyim belgesi olarak sunulacaktır. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; bina yapım işleri ve/veya dış cephe kaplama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgeleri/diplomalar iş deneyim belgesi olarak kabul edilecek, bunun dışında meslek gruplarına ait mezuniyet belgeleri/diplomalar iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

4.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge:

4.9. İhale dokümanı, işyeri adresindeki veznelere 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir. Ödemenin yapıldığına ilişkin belgenin bir kopyası teklif dosyasında İşverene ibraz edilecektir.

5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER