MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2019 - Belge ve Hizmet Karşılığı Ücretler


MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER TARİFESİ

1

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri onay ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

TOBB tarafından, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe Şehadetnamesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenir. Mesai saatleri dışında yapılan onaylarda; üyeler için TOBB tarafından belirlenen ücretin iki katı, üye olmayanlar için dört katı ayrıca ek hizmet ücreti alınır.

2

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri boş belge satış ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

3

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şehadetnameleri (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.) kullanımını gösterir belge ücreti

: Her belge türü için 5 ad belgeye kadar maktuen 25 TL. Ayrıca 6.ve sonraki her bir belge için 1 TL eklenir.

4

Rayiç fiyatı tespit ve onay ücreti

: Tespit edilen kıymeti üzerinden 10

TL’den  aşağı olmamak üzere binde beş.

5

Numune vasıflarının onay ücreti

: Maktuen 200 TL

6

Bilirkişi ve eksper rapor ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

 

Gayrimenkul değerlemeye ilişkin bilirkişi eksper rapor ücreti

: Maktuen 200 TL

Diğer Bilirkişi ve eksper rapor ücreti

: Maktuen 300 TL

7

Kapasite raporu ücreti, Kapasite Raporu yerine geçen Belge ücreti ile Makine Parkı Durumunu Gösterir belge ücreti

: Maktuen 360 TL

8

Fiili Tüketim belge ücreti

: Malın TL değeri üzerinden 500 TL’ den aşağı olmamak üzere binde beş.

9

Yerli Malı Belgesi, Türk Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik ile vb. sınai ve ticari mahiyette diğer her türlü belge ve bilgi ücreti

: Maktuen 200 TL

10

İş Makinesi tescil belgesi hizmet ücretleri

: Maktuen 350 TL

11

K Yetki belgesi işlemleri hizmet ücreti

: Maktuen  40 TL

12

K Yetki belgesi Taşıt Kartı hizmet ücreti

: Maktuen  9 TL

13

Sigorta Acente Uygunluk Belgesi ve Sigorta Eksperleri Ruhsatı hizmet ücreti

: Maktuen  75 TL

14

Kimlik Kartı Ücreti

: Maktuen  25 TL

15

Mücbir sebep belge ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

: Maktuen 400 TL

16

Tarife tasdik ücreti

: Maktuen  130 TL

17

14, 20 yaprak Tır Karnesi ve A.T.A. Karnesi satış hizmet ücreti

: Maktuen  17 TL

18

6 yaprak Tır Karnesi ve TIR+ Yaprağı hizmet ücreti

: Maktuen 12 TL

19

TIR+ Yaprağı hizmet ücreti

: Maktuen 12 TL

20

Kayıp Tır Karne hizmet ücreti

: Maktuen 60 TL

21

Tır Sisteminden faydalanan firmalar için düzenlenen taahhütname, kabul talepnamesi, firma bilgi formu vb. hizmet ücreti (her sayfa için)

: Maktuen 15 TL

22

Tır Karne Kullanım Belge ücreti

: Maktuen 115 TL

23

Sayısal Takograf veri giriş hizmet ücreti (Her bir kart için)

: Maktuen 15 TL

24

Geçiş Belgesi suret onayı, iade işlemi hizmet ücreti

: Maktuen 10 TL

25

Kefaletname, taahhütname ve diğer belgelerde imza sahiplerinin sicil durumlarını gösteren tasdik / şerh ücreti

: Maktuen  30 TL

26

İmza tasdiki ücreti

: Maktuen  30 TL

27

Ticari seyahat (vize) belgesi

: Maktuen  30 TL

28

Yabancı dille düzenlenen belge ücretleri (Tercüme ücreti hariç)

 

Faaliyet Belgesi, Kayıt Sureti vb. matbu belgeler

: Maktuen  40 TL

Yabancı dille düzenlenen özel belge ücretleri

: Maktuen  200 TL

29

İflas, konkordato ve ihaleden men'e ilişkin belge ücreti

: Maktuen  10 TL

30

Ticaret Sicil ve Üye Hizmetlerinden verilen belgeler ile diğer birimlerden verilen muhtelif belge ücreti (Tapu yetki, ortak ve yetkilileri gösteren vb. belgeler) (Oda seçimlerinde kullanılacak belgelerden ücret alınmaz)

: Maktuen  30 TL

31

Kayıt sureti,
Faaliyet Belgesi,
Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
Sosyal Güvenlik Kurumu Formu onayı/belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer suretler tasdik ücreti

: Maktuen  10 TL

 

32

Üye Hizmetleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescili ile şahıs kayıtlarının terkin işlemlerinden dolayı hizmet ücreti alınmaz)

 

a) Şahıs Şirketleri

: Maktuen  55 TL

b) Sermaye Şirketleri

: Maktuen  110 TL   

33

MERSİS sistemine veri giriş hizmet ücreti (şahıs şirketlerinin kayıt ve diğer işlemlerinden ücret alınmaz)

: Maktuen 110 TL

34

Üye tespit rapor ücreti, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilen belge ücreti

: Maktuen  70 TL

35

Şirket ve Kooperatiflerin ana sözleşme değişikliğine ilişkin tadil kararları ve tasarılarının incelenmesi hizmet ücreti

: Maktuen 300 TL   

36

Ticaret Sicili hizmet ücretleri

 

a) Kuruluş Sözleşmesi İmza Hizmet Ücreti (sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi, sözleşme tescili, defter tasdiki)

: Maktuen  360 TL

b) İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti (Kuruluş ve diğer hizmetler)

: Maktuen  100 TL

c) Ek Defter Tasdik Hizmet Ücreti 500 sayfaya kadar

: Maktuen  100 TL

d) Ek Defter Tasdik Hizmet Ücreti 500 sayfaya kadar : Maktuen  250 TL
e) Şirketlerin nevi değişikliği, işletme rehini ve bölünme işlemleri hizmet ücreti (Ticaret Sicil Harcından muaf işlemlerden) : Maktuen  215 TL
f) Şirketlerin ticaret sicil harcından muaf; sermaye artırımı, devir, birleşme, ortak, yetkili , adres, süre vb. tescil işlemleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde resen yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescillerinden hizmet ücreti alınmaz) : Maktuen  110 TL

g) Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilecek hizmet ücreti (100 sayfaya kadar)

: Maktuen  110 TL, sonraki her sayfa için ayrıca 30 Kr

37

Meslek Grupları üye liste ücreti (birden fazla meslek grubunun listesi istenmesi halinde her meslek grubu için ayrı ayrı ücret hesaplanır.)

 

  Üye Sayısı 1-400 arası

: Maktuen    75 TL

  Üye Sayısı 401-1000 arası

: Maktuen  110 TL

  Üye Sayısı 1001 den fazla

: Maktuen  185 TL

38

Odaca görevlendirilecek Bilirkişi – Eksper ücreti

 

:  160 TL

a) Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dahilinde)

b) Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dışında)

:  270 TL

c) Fiili Tüketim Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesi esnasında ihtiyaç olacak mali, hukuki vb. konularda görevlendirileceklerin günlük ücreti

:  220 TL

39

İthalat ve İhracat Rejimi Kararı kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata konu malların ekspertiz işlemleri

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteynır başına asgari ücretin %10'undan az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4

I ) Oda Onay Ücreti

  a) Üyemiz olan firmalardan

  b) Üye olmayan firmalardan

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteynır başına asgari ücretin %15'inden az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4

Her bir fatura için Oda Onay Ücreti  toplamı brüt Asgari Ücretin iki katını geçemez.

II ) Bilirkişi Eksper Ücreti (Her bir bilirkişi ve/veya eksper için ayrı ayrı alınır)

 : Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteynır başına Asgari Ücretin % 10’u

  a) Üyemiz olan firmalardan

  b) Üyemiz olmayan firmalardan

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteynır başına Asgari Ücretin % 20’si

Her bir fatura için Bilirkişi Eksper toplamı brüt Asgari Ücreti geçemez.

40

Tahkim hizmetleri karşılığında alınacak ücretler

 

I ) Tahkim başvuru ücreti

:  Maktuen 600 TL

II ) Tahkim giderlerine mahsuben başvuru esnasında alınacak avans tutarı

: 400 TL

III ) Hakem Ücretleri (Her bir hakem için ayrı alınır)

 

  a)    Dava  konusu tutar         1 – 50,000 TL arası

:  370 TL

  b)    Dava  konusu tutar 50,001 – 100,000 TL arası

:  490 TL

  c)    Dava  konusu tutar 100,001 – 500,000 TL arası

:  670 TL

  d)    Dava  konusu tutar 500,001 – 1,000,000 TL arası

:  910 TL

  e)    Dava  konusu tutar 1,000,001 TL ve üzeri

: 1450 TL

41

Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi Hizmetleri

 

a) GTİP Belirleme

Maktuen: 180 TL

b) SIC Belirleme

Maktuen: 30 TL

c) Kota ( Vergi, Resmi Evraklar vb.) Bilgisi

Maktuen: 120 TL

d) Hedef Pazar Belirlenmesi için  Analiz

Maktuen: 490 TL

e) Hedef Pazarda Potansiyel Müşteri Analizi

Maktuen: 490 TL

f) Hedef Pazarda Kesin Müşteri Analizi

Maktuen: 490 TL

g) Hedef Pazarda Rakip Analizi

Maktuen: 490 TL

ğ) Potansiyel Müşteri Bilgisi

Maktuen: 12 TL

h) Kesin Müşteri Bilgisi

Maktuen: 18 TL

ı) Rakip Bilgisi

Maktuen: 18 TL

i) Açık İhale Bilgisi

Maktuen: 12 TL

j) İhale Sonuç Bilgisi

Maktuen: 30 TL

k) Müşteri Mali Durum Bilgisi

Bilgi temin güçlüğüne göre 120 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir.

l) Hazır Rapor (Yayın) Bilgisi

Bilgi temin güçlüğüne göre 120 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir.

Tarifede tespit edilen nispî  ücretler 2019 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (2019 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.)

Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunuyorsa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2019 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. ……


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER